Mobiel 21 zoekt een Pro­jectmedew­erk­er Duurzame Mobiliteit

10.06.2022

Als pro­jectmedew­erk­er zit jij aan het stu­ur van een pak mooie pro­jecten met heel veel poten­tieel om de wereld te veran­deren. Met jouw tal­en­ten en aange­boren gevoel voor groeps­dy­namiek help jij kinderen, oud­ers, leerkracht­en en geën­gageerde belei­ds­mak­ers om samen werk te mak­en van gezonde, duurzame en fijne buurten met min­der auto’s en meer ontmoeting. 

Wat jij krijgt

 • Een volti­jds con­tract van onbepaalde duur, met vliegende start. Hoe rap­per jij kan starten hoe beter :-) 
 • Boeiende pro­jecten rond duurzame mobiliteit voor scholen en gemeen­ten, met impact in Vlaan­deren en Europa. Uitda­gende tra­jecten om samen met kleine en grote groepen out-of-the-box te werken rond gezonde strat­en op mensenmaat. 
 • Gedreven collega’s die al eens vreemde woor­den in de mond nemen zoals burg­er­par­tic­i­patie, mobiliteit­s­plan­nen en modal shift. Maar even goed babbe­len ze over cit­i­zen sci­ence, ver­vo­er­sar­moede of waarom het 10de seizoen van de Mol er miss­chien te veel aan was. 
 • Inter­es­sante on-the-job train­ingsmo­gelijkhe­den en een grondi­ge intro­duc­tie in de wereld van duurzame mobiliteit en verkeerskunde. 
 • Een goede work-life-bal­ans met de mogelijkheid om van thuis te werken met bijhorende telewerkvergoeding.
 • Een aantrekke­lijk loon­pakket vol­gens PC 329 met terug­be­tal­ing abon­nement open­baar ver­vo­er of fietsver­goed­ing, maalti­jd­cheques, tussenkomst gsm-abon­nement, groepsverzek­er­ing en 4 extra vakantiedagen.
 • Een gezel­lige werk­plek op wan­de­laf­s­tand van Leu­ven station.

Wat jij hebt

 • Een feil­loos aan­voe­len van groeps­dy­namiek. Jij gelooft én weet dat mensen die samen­werken verder ger­ak­en. Dankz­ij jouw ervar­ing haal je hin­dernissen uit het pro­ces en wordt elke stem geho­ord, respectvol en alti­jd met een duidelijk doel voor ogen. 
 • Sterke skills als organ­isator en plan­ner. Je neemt ver­ant­wo­ordelijkheid voor je eigen werk.
 • Team­spir­it en ongelooflijk veel goest­ing om erin te vliegen. Je werkt vlot samen, zow­el met collega’s als mensen buiten onze organ­isatie. Je denkt in func­tie van het team en springt bij waar nodig.
 • Zin voor ini­ti­atief. Je hebt een gezonde inter­esse in actieve mobiliteit en een hart voor het milieu. Je vol­gt de ontwik­kelin­gen op het vlak van duurzame mobiliteit op en spreekt collega’s aan bij vra­gen of ideeën. 
 • Ervar­ing met pro­ces­begelei­d­ing en par­tic­i­patie in scholen én ken­nis over ontwik­kel­ings­doe­len en eindter­men is een troef maar geen must. 
 • Affiniteit met Office-toepassin­gen en een goede ken­nis van het Ned­er­lands en Engels. Frans is un atout. 
   

Wat jij nog moet doen en weten

Stu­ur je moti­vatiebrief en cv naar els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be voor 6 juli 2022 en wie weet word jij wel onze nieuwe projectmedewerker/​wereldverbeteraar.

Voor meer infor­matie over de func­tie van pro­jectmedew­erk­er bezorg je een e‑mail aan els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be met ​‘Vaca­ture pro­jectmedew­erk­er’ in het onderwerp. 

We plan­nen de sol­lic­i­tatiege­sprekken vanaf 12 juli 2022.