Mobiel 21 zoekt een pro­jectmedew­erk­er duurzame mobiliteit

19.07.2020

Als  pro­jectmedew­erk­er kri­jg jij de kans om je tanden te zetten in aller­lei mooie pro­jecten met heel veel poten­tieel om de wereld te veran­deren (en ​‘en pas­sant’ miss­chien wel wat min­der ​‘hot’ te mak­en). Ben jij een starter die zijn loop­baan ineens de goede richt­ing wil uit­s­turen? Zet je Google Maps-pin­net­je dan maar op Mobiel 21.

Wat jij krijgt

 • Een volti­jds con­tract voor 1 jaar, met vliegende start (hoe rap­per jij kan starten hoe beter :-) 
 • Boeiende pro­jecten rond duurzame mobiliteit met impact in Vlaan­deren en Europa. 
 • Gedreven collega’s die al eens vreemde woor­den in de mond nemen zoals modal shift, cit­i­zen sci­ence en vervoersarmoede. 
 • Een goede work-life-bal­ans met de mogelijkheid om struc­tureel te flexw­erken of thuis te werken.
 • Een aantrekke­lijk loon­pakket vol­gens PC 329 met terug­be­tal­ing abon­nement open­baar ver­vo­er, fietsver­goed­ing, maalti­jd­cheques, tussenkomst gsm-abon­nement, groepsverzek­er­ing en 4 extra vakantiedagen.
 • Een goed bereik­bare werk­plek op wan­de­laf­s­tand van Leu­ven station. 
 • Boeiende on-the-job trainingsmogelijkheden.

Wat jij hebt

 • Ongelooflijk veel goest­ing om erin te vliegen. 
 • Een sterke inter­esse in ver­keer en actieve mobiliteit en een hart voor het milieu.
 • Een feil­loos ana­lytisch en prob­leemo­plossend ver­mo­gen. Jij reduceert een prob­leem tot de essen­tie en zoekt gericht naar oplossin­gen. Je bent een sterke organ­isator en plan­ner en je neemt ver­ant­wo­ordelijkheid voor je eigen werk.
 • De gave om zow­el mon­del­ing als schriftelijk helder te com­mu­niceren voor meer duurza­am en veilig ver­keer. Geen doel­groep laat je onge­moeid (bewon­ers, bezoek­ers, bedri­jven, scholen …). 
 • Team­spir­it. Je werkt vlot samen, zow­el met collega’s als mensen buiten onze organisatie.
 • Zin voor ini­ti­atief. Je vol­gt de ontwik­kelin­gen bin­nen het belei­ds­domein (duurzame) mobiliteit op.
 • Affiniteit met Office-toepassin­gen en een goede ken­nis van het Ned­er­lands en Engels. Andere tal­en zijn mooi meegenomen.

Wat jij nog moet doen

Stu­ur je moti­vatiebrief en cv naar els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be voor 15 augus­tus 2020 en wie weet word jij wel onze nieuwe projectmedewerker/​wereldverbeteraar.
Voor meer infor­matie over de func­tie van pro­jectmedew­erk­er stu­ur je een e‑mail naar secretariaat@​mobiel21.​be met ​‘Vaca­ture pro­jectmedew­erk­er’ in het onderwerp.

Wat jij nog moet weten

 • We plan­nen de sol­lic­i­tatiege­sprekken vanaf maandag 7 sep­tem­ber 2020.
 • Bij Mobiel 21 vin­den we jouw kwaliteit­en en moti­vatie belan­grijk­er dan leefti­jd, ges­lacht, geaard­heid, hand­i­cap, roots of nationaliteit.