Kernversterking in samenhang met groen-blauwe netwerken

27.06.2018
Verminderen

Trage Wegen verlangt dat Vlaanderen de samenhang realiseert tussen het ruimtelijk, infrastructuur -en mobiliteitsbeleid.

Autoverplaatsingen terugdringen vergt in eerste instantie een concentratie van voorzieningen, functies en ruimtelijke ontwikkelingen. Het komt er op aan een actief en sturend locatiebeleid te voeren in functie van verdichting en kernversterking, gekoppeld aan een hoogwaardig openbaarvervoersysteem. Vlaanderen voorziet de instrumenten en de middelen om het tragewegennetwerk te versterken tot een aantrekkelijk en volwaardig alternatief verplaatsingssysteem voor kortere afstanden of voor/na-verplaatsingen (in combinatie met openbaar vervoer). De ‘trage’ bereikbaarheid van openbaarvervoersknooppunten en het realiseren van functionele, belevingsvolle lange afstandstrajecten springen als maatregelen in het oog. 

In samenhang met de ontwikkeling van een veerkrachtige ruimte, faciliteert Vlaanderen het verder uitbouwen van een fijnmazige en samenhangende infrastructuur waar voetgangers en fietsers thuis zijn. Straten in kernen worden verkeersluw of verkeersvrij, doorsteekjes doordringen de dichtbebouwde ruimte en restruimten worden opgewaardeerd tot passageruimten.