Mobiliteitsplan Vlaanderen

08.02.2018

De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). Het plan zal ook de leidraad zijn voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in Vlaanderen. 

In dit dossier volgen wij de totstandkoming van het Mobiliteitsplan Vlaanderen op.

Kort

  • 3 opeenvolgende ministers van mobiliteit hebben zich al geëngageerd een Mobiliteitsplan Vlaanderen op te leveren.
  • De trekkersrol ligt sinds 2009 bij de planningscommissie, een ambtelijke werkgroep.
  • In 2018 zou het Mobiliteitsplan Vlaanderen af moeten zijn, afgestemd met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Klimaatbeleid.

 

 

Proces mobiliteitsplan MORA

Bron: 10 jaar MORA

2003 - Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

In 2001 heeft de administratie een Voorontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) opgemaakt op vraag van de Vlaamse Regering. Dat is voorgelegd aan het Vlaams Parlement dat er in 2002 een resolutie aan gewijd heeft. SERV en MiNa-raad gaven hun deskundig advies. Op basis van deze adviezen is in 2003 een ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen opgemaakt.

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (versie oktober 2003)

Dit ontwerp is echter nooit goedgekeurd.

2009 - Mobiliteitsdecreet

De krachtlijnen van het Vlaams mobiliteitsbeleid zijn weergegeven in het Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (20 maart 2009) opgesteld door toenmalig minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt. Duurzame mobiliteit een een integrale en participatieve aanpak staan hierbij voorop. Het is de bedoeling van de Vlaamse regering om eind 2010 over een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen te beschikken dat voldoet aan de bepalingen van het decreet.

"Art. 28. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december 2010 voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt."

Nadien wordt de oplevering van het Mobiliteitsplan Vlaanderen in 2 opeenvolgende begrotingsdecreten uitgesteld naar eind 2011 en dan eind 2012.

MORA-Advies tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de Gewestelijke Planningscommissie

2011 - Mobiliteitsenquête

In 2011 organiseerde toenmalig minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits een grootschalige mobiliteitsenquête. Van 29 maart tot 29 mei 2011 kon elke Vlaming zijn of haar visie geven over hoe de mobiliteit er in Vlaanderen tegen 2020 en 2030 moet uitzien. De mobiliteitsenquête werd zowel online als schriftelijk verspreid, samen met de publieksbrochure 'In goede banen. De grote mobiliteitsuitdagingen en hoe erop in te spelen.'

Resultaten mobiliteitsenquête

MORA-advies op missie en visie ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

2013 - Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen - brochure

Het openbaar onderzoek over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen liep van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014. Gedurende deze periode kreeg iedereen de kans om bezwaren, bedenkingen en verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. 

Onze reactie op het openbaar onderzoek.

De reacties werden overgemaakt aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). De MORA heeft de opdracht om alle adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en te coördineren en op basis daarvan een gemotiveerd advies uit te brengen aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. 

De MORA bracht op 28 februari 2014 zijn advies uit over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. De Raad vindt dat een definitieve goedkeuring van dit plan door de Vlaamse Regering nog niet mogelijk is.  Om te komen tot een Vlaamse Mobiliteitsvisie is nog een betere afstemming met de andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus nodig. Zo moet het Mobiliteitsplan onder meer naadloos kunnen aansluiten bij het toekomstige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en voldoende robuust zijn om de Vlaamse uitdagingen uit het PACT 2020 aan te gaan. Met het  advies heeft de MORA getracht enkele beleidsuitdagingen en de omgevingsfactoren waarin deze best kunnen aangepakt worden, meer concreet richting te geven.

2017 - Stakeholderbijeenkomsten Mobiliteitsplan Vlaanderen

Op 25 april 2017 en 16 mei 2017 organiseerden het departement MOW en de MORA twee stakholdersbijeenkomsten om de krijtlijnen van de doelstellingen en het actieprogramma in het Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te tekenen.

Website stakeholdersbijeenkomst

2018-2019 - Goedkeuring Mobiliteitsplan Vlaanderen (?)

Het is de ambitie van minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts om in 2018 het Mobiliteitsplan Vlaanderen af te werken. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt afgestemd op het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en op het Vlaams Klimaatbeleid (beide ook in opmaak).

11 januari 2018 - gedachtenwisseling in de commissie MOW met minister Ben Weyts en Filip Boelaert (MOW)

Video

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen in een notendop: 9 doelstellingen gegroepeerd in 5 pijlers en 45 strategische projecten.

20 juli 2018 - Goedkeuring Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Klimaatbeleidplan, voorontwerp decreet Basisbereikbaarheid

Het voorontwerp van het decreet basisbereikbaarheid verwijst naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat onder meer de categorisering van de netwerken bevat. Regionale en lokale mobiliteitsplannen zijn ondergeschikt aan het Mobiliteitsplan Vlaanderen en tegenstrijdige bepalingen in die plannen worden van rechtswege opgeheven.

Overzicht beslissingen op 20/07/2018

26 oktober 2018 - Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken

Categorisering van de verschillende netwerken zal een belangrijk onderdeel zijn van het Mobiliteitsplan. In het verleden werd de wegencategorisering vastgelegd in het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997).

Beleidsbrief

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 15 november 2018 gaf minister Weyts aan dat het Mobiliteitsplan er tegen de jaarwisseling zou liggen.

28 februari 2019 - Hoorzitting basisbereikbaarheid commissie MOW Vlaams Parlement

Op vraag van Björn Rzoska (Groen) antwoordt Filip Boelaert (secretaris-generaal departement MOW) dat ernaar gestreefd wordt het Mobiliteitsplan Vlaanderen af te ronden. 

4 april 2019 - De Tijd claimt inzage Mobiliteitsplan Vlaanderen  

Volgens De Tijd ligt een versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen klaar waarin een kilometerheffing van 0,02 €/km en 0,05 €/km in staan.

...

 

 

 

Meer lezen