Mobiliteitsplanning in basisbereikbaarheid - verslag sessie

05.04.2019

Inleider Hannelore Deblaere, MOW en moderator Miguel Vertriest, Netwerk Duurzame Mobiliteit

 

Presentaties

Hannelore Deblaere, MOW: mobiliteitsplanning in het decreet basisbereikbaarheid - Presentatie

Dirk Dedoncker, A2Bmobility: evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan - Presentatie

Joris Willems, PCVO Limburg: externe kwaliteitszorg in mobiliteitsplannen en -projecten - Presentatie

Patrick Auwerx, CIVITAS-prosperity: SUMP en de regionale mobiliteitsplannen: hoe matchen ze? - Presentatie

Sven Huysmans, The New Drive: Routeplan 2030, ambitieuze modal split voor vervoerregio Antwerpen - Presentatie

 

Samenvatting

Hannelore Deblaere (MOW) vertelt over de 3 schaalniveaus van mobiliteitsplanning: Vlaams, regionaal en lokaal in relatie tot de verschillende netwerken die er voor de verschillende vervoersmiddelen zijn. Ze legt ook de nadruk op het belang om de visie te kaderen binnen een lange termijn (30 jaar). 
Hannelore geeft aan dat de Regionale Mobiliteitsplannen opgesteld zullen worden volgens de SUMP-principes, de methodologie die in verschillende Europese landen wordt toegepast. Ook de timing krijgen we mee: OV-plan tegen eind 2019 en Regionaal Mobiliteitsplan in de loop van 2020. Op basis van de proefprojecten en de ervaring met lokale mobiliteitsplannen lijkt dit voor Miguel Vertriest een deadline er snel zal zijn.

Dirk Dedoncker (A2Bmobility) nam ons mee in het verhaal van de lokale mobiliteitsplannen. 90% van de gemeenten vindt ze nuttig en de helft zelfs noodzakelijk. Dirk hield een pleidooi voor het behouden van de financiële ondersteuning voor lokale overheden die een mobiliteitsplan willen opstellen. Het Vlaams Parlement luisterde alvast en een amendement in die zin werd al goedgekeurd door de commissie MOW.

Gezien we in het Vlaams Parlement zitten houden we een kleine stemming: van de deelnemers aan de sessie wil niemand de lokale mobiliteitsplannen zien verdwijnen, maar ook niemand wil ze behouden. Iedereen is voorstander om de lokale mobiliteitsplannnen verder te verbeteren. 

Joris Willems (docent verkeerskunde aan de hogeschool PXL) toonde heel concreet aan wat de mogelijke negatieve gevolgen zijn van het verdwijnen van de GBC en RMC bij de inwerkingtreding van het decreet basisbereikbaarheid. Het ontbreken van een onafhankelijk advies kan leiden tot een project of plan met minder kwaliteit. De oorzaken van de afname van kwaliteit: kokerdenken (het is moeilijk je eigen voorstellen te bekritiseren), niet zien van alternatieven, compromisoplossingen (ipv de beste oplossing) en beperkt blijven tot de kennis die er is. 

De nood aan externe kwaliteitscontrole voor mobiliteitsprojecten en -plannen leggen we ook even voor aan ons publiek en dat is unaniem: externe kwaliteitscontrole moet behouden blijven!

Patrick Auwerx (Mobiel 21) vertelt ons uitgebreid over wat Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP's) inhouden. Vlaanderen was lange tijd voorloper en voorbeeld voor Europa met de lokale mobiliteitsplannen. Met de Regionale Mobiliteitsplannen zetten we een nieuwe stap: de 'functionele stad' komt min of meer overeen met de vervoerregio.  

Sven Huysmans (The New Drive) gaat dieper in op het eerste regionaal mobiliteitsplan, dat op dit ogenblik in opmaak is, namelijk het plan voor de vervoerregio Antwerpen, het Routeplan 2030. Het Routeplan 2030 is opgebouwd rond 10 ambities, waaronder netwerk voor de verschillende modi, ook voor goederenvervoer. Daarbij is er aandacht voor innovatieve oplossingen maar niet toevallig zijn mental shift en ruimtelijke ordening de eerste twee ambities.

 

Terug naar plenair gedeelte