Onze analyse - Verkiezingsprogramma sp.a

08.05.2019

Het verkiezingsprogramma van sp.a telt 143 pagina’s en omvat 879 resoluties.

Zekerheid is de rode draad doorheen het programma: zekerheid voor pensioenen, voor betaalbare benzine, maar ook zekerheid voor het klimaat. Het voorgaande lijkt een beetje een tegenstelling, volgens de sp.a is ‘vergroenen’ noodzakelijk, maar mag dat niet op de kap van de mensen: “geen groene revolutie zonder een stevige, sociale, rode sokkel”.

De huidige manier waarop mobiliteitsbeleid tot stand komt werkt de mobiliteitsknoop in de hand: “Ons mobiliteitsbeleid is verdeeld over vier ministers en drie regio’s en er is een groot gebrek aan gemeenschappelijke visie op mobiliteit. We maken werk van een interfederale mobiliteitsvisie om de mobiliteitsknoop te ontwarren.”

Verminderen

Sp.a ziet verschillende mogelijkheden om het aantal verplaatsingen en het aantal afgelegde kilometer te verminderen.

Voor ruimtelijke ordening wordt Transit Oriented Development (TOD) het leidend principe. “We ontwikkelen nieuwe woonwijken alleen nog op plaatsen die goed ontsloten zijn door openbaar vervoer en verkleinen zo de afstand met knoop- en mobipunten.” “We bouwen verkeersgenererende infrastructuur zoals kantoren, voetbalstadia en winkelcentra enkel daar waar we kunnen ontsluiten door hoogstaand openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.”

De woonfiscaliteit wordt hervormd zodat “mensen zonder de hoge kosten van een notaris of registratierechten een woning kunnen kopen en verkopen, zodat ze makkelijker kunnen verhuizen als ze werk op grote afstand vinden.”

Ten slotte stimuleert de overheid thuiswerken en werken op verplaatsing “coworking spaces” want “Elke werknemer die zich niet verplaatst naar zijn werk draagt ook bij aan een betere mobiliteit.”

Bedrijven met meer 100 werknemers worden verplicht een bedrijfsvervoersplan op te stellen, het Pendelfonds zorgt voor ondersteuning daarbij.

Verschuiven

Sp.a wil een “modal shift naar meer duurzame en verkeersveilige mobiliteit”, maar dit moet “op een sociale en rechtvaardige manier”, “zodat iedereen de zekerheid heeft dat hij mee kan”. “Wij zorgen ervoor dat eigen autobezit voor zoveel mogelijk gezinnen overbodig wordt door radicaal te kiezen voor gedeelde mobiliteit, openbaar vervoer en betere fietsinfrastructuur.”

Bijkomende weginfrastructuur is voor de sp.a geen oplossing: “We stoppen met investeren in meer wegen en meer wegcapaciteit. Wel moet de bestaande infrastructuur worden onderhouden en slimmer gemaakt worden om te komen tot een kwaliteitsvol, geïntegreerd en verknoopt vervoersnetwerk.”

Voor sp.a ligt de oplossing voor het mobiliteitsprobleem in een multimodale aanpak: “We zorgen voor een combinatie van grote mobiliteitsknooppunten op belangrijke vervoersassen en kleinere mobipunten op buurtniveau. Hier komen openbaar vervoer, deelfietsen en -auto’s samen en wordt het bezit van een eigen wagen overbodig.”

Mobility as a Service (MaaS) zorgt voor toegang tot alle vormen van openbaar vervoer en deelvervoer (auto’s, fietsen, steps). “Via dat systeem kan je ook je ticket of toegang aankopen. Aan de knoop- en mobipunten komen de verschillende vervoersmodi samen en sluiten ze op eenvoudige manier aan op elkaar.”

Sp.a pleit voor een verplichte fietsvergoeding en jaarlijkse indexatie ervan. “Alternatief kunnen werkgevers hun werknemers de keuze laten voor een aanbod van een (elektrische) bedrijfsfiets en herstel- en onderhoudsvoorzieningen.”

Sp.a pleit voor “meer participatie van belanghebbenden, gebruikersorganisaties en personeel met stemrecht in de raad van bestuur” in overheidsbedrijven zoals de NMBS.

Verschonen

De snel evoluerende technologie van zelfrijdend vervoer wordt ingezet als deelmobiliteit en ondersteunt zo het terugdringen van autobezit.

Sp.a voert een slimme kilometerheffing in, maar werkgevers zijn “verantwoordelijk voor de woon-werk kosten van hun personeel. Dit kadert binnen een taxshift waar werkgevers opdraaien voor de integrale kost van het woon-werkverkeer van hun werknemers en de opbrengst gaat naar een loonlastenverlaging.” “De opbrengsten van het recreatief of doorgaand autoverkeer worden aangewend voor investeringen in het openbaar vervoer.”

Wat logistiek betreft werkt sp.a “een regulerend kader uit om het transport van pakjesbedrijven en e-commerce op de meest efficiënte en duurzame manier te laten verlopen. We zetten in op city-depots die de dispatching van goederen binnen de steden rationaliseert en vergroent.”

Loon wordt in geld betaald en niet in salariswagens en allerhande voordelen. Dit gaat samen met de verlaging van de belastingen op arbeid. “We kiezen resoluut voor een forse verlaging van de belastingen op werk. Dit zal ervoor zorgen dat er geen fiscale vluchtwegen gezocht moeten worden in de vorm van salariswagens, mobiliteitsbudgetten of ingewikkelde inruilsystemen.”