Projectmedewerker Duurzame Mobiliteit Mobiel21

25.10.2019

Pro­jectmedew­erk­er duurzame mobiliteit (M/V/X)

Als onze nieuwe pro­jectmedew­erk­er kri­jg jij de kans om je tanden te zetten in aller­lei mooie pro­jecten met heel veel poten­tieel om de wereld te veran­deren (en in één moeite door miss­chien wel iets min­der ​‘hot’ te maken).

Wat jij krijgt

 • Pro­jecten en cam­pagnes met impact: Tel­raam, schoolver­vo­er­plan­nen, Europese pro­jecten, enz.
 • Gedreven collega’s die al eens vreemde woor­den in de mond nemen zoals modal shift, ver­vo­er­sar­moede en SUMP. 
 • Een goede work-life-bal­ans met na 1 jaar dienst de mogelijkheid om struc­tureel te flex- of thuiswerken.
 • Een aantrekke­lijk loon­pakket met terug­be­tal­ing abon­nement open­baar ver­vo­er, fietsver­goed­ing, maalti­jd­cheques, tussenkomst gsm-abon­nement, groepsverzek­er­ing en 4 extra vakantiedagen.
 • Een goed bereik­bare werk­plek op wan­de­laf­s­tand van Leu­ven station. 
 • Boeiende on-the-job trainingsmogelijkheden.

Wat jij hebt

 • Een sterke inter­esse in ver­keer en mobiliteit en een hart voor het milieu en ons klimaat.
 • Een feil­loos ana­lytisch en prob­leemo­plossend ver­mo­gen. Jij reduceert een prob­leem tot de essen­tie en zoekt gericht naar oplossin­gen. Je bent een sterke organ­isator en plan­ner en je neemt ver­ant­wo­ordelijkheid voor je eigen werk.
 • De gave om zow­el mon­del­ing als schriftelijk helder te com­mu­niceren én sen­si­bilis­eren in func­tie van meer duurza­am en veilig ver­keer. Geen doel­groep laat je onge­moeid (bewon­ers, bezoek­ers, bedri­jven, scholen …). 
 • Team­spir­it. Je start en coördi­neert pro­jecten en je werkt vlot samen, zow­el met collega’s als mensen buiten de organisatie.
 • Een tal­ent om mensen te inspir­eren. Je begelei­dt groepen, coacht, inspireert en motiveert mensen om hun gedrag duurza­am te veran­deren. Je toont onderne­m­ingszin, werkt proac­tief en sig­naleert kansen bin­nen het belei­ds­domein van (duurzame) mobiliteit.
 • Ongelooflijk veel goest­ing om erin te vliegen. Ervar­ing met sen­si­bilis­er­ing en com­mu­ni­catiecam­pagnes is een meerwaarde.
 • Zin voor ini­ti­atief. Je vol­gt de ontwik­kelin­gen bin­nen het belei­ds­domein (duurzame) mobiliteit op en je neemt zelf het ini­ti­atief om nieuwe pro­jecten en acties te wer­ven en te starten.
 • Affiniteit met Office-toepassin­gen en een goede ken­nis van het Ned­er­lands. Andere tal­en zijn mooi meegenomen.

Wat jij nog moet doen

Stu­ur je moti­vatiebrief en cv naar Elke.​Bossaert@​mobiel21.​be vóór 15 novem­ber 2019 en wie weet word jij wel onze nieuwe projectmedewerker/​wereldverbeteraar.
Voor meer infor­matie over de func­tie van pro­jectmedew­erk­er stu­ur je een mailt­je naar info@​mobiel21.​be met ​‘Vaca­ture pro­jectmedew­erk­er’ in het onderwerp.