Stad Kortrijk zoekt teamverantwoordelijke mobiliteit

09.12.2021

Teamverantwoordelijke Mobiliteit (A1a-A3a)

IN WELK TEAM KOM JE TERECHT? 

Team Mobiliteit is een onderdeel van de directie Ruimte in het organogram. Het team bestaat uit een vijftigtal medewerkers en staat samen in voor het opmaken, uitwerken en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid, de exploitatie van de parkeervoorzieningen en de handhaving ervan.

WAT ZIJN JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  • Je werkt mee aan een vooruitstrevend beleid in Kortrijk in overeenstemming met het bestuursakkoord. 
  • Je bent actief betrokken bij het omzetten van de algemene beleidsvisie in doelstellingen en acties. Je waakt over de realisatie ervan.  
  • De financiële opvolging en het bewaken van de timing van je projectportfolio is één van je prioriteiten. 
  • Je maakt samen met je adviseurs en in samenwerking beleidsplannen op. 
 • Je coördineert de werking van het team. 
  • Je staat in voor de goede werking van je team en coördineert de activiteiten ervan rekening houdend met de geldende afspraken. 
  • Je zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw team als een hechte groep en een samenwerkend geheel functioneren.
  • Je doet voorstellen ter optimalisatie van de werking en de dienstverlening en deze bespreek je met de directeur.
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  • Je geeft leiding aan jouw medewerkers, coacht en motiveert hen volgens de principes van de visie en het personeelsbeleid van stad Kortrijk, waar we gaan voor een evenwicht en combinatie van een resultaats- en mensgerichte aanpak.  
  • Je besteedt veel aandacht aan kennis- en informatiedeling en creëert op die manier betrokken en geïnformeerde medewerkers.  
  • Je leidt het nieuw samengestelde team en geeft vorm aan een integraal samenwerkingsverband.   
  • Je stuurt, motiveert, volgt op en begeleidt je eigen medewerkers zodat je steeds beschikt over voldoende competente medewerkers om de opdrachten te realiseren.  
  • Je staat in voor een goede interne communicatie en informatiedoorstroming. Je schept een motiverend en stimulerend werkklimaat.  
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  • Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van je directie en zorgt ervoor dat ze binnen jouw team vertaald en gedragen worden.  
  • Je voert voorbereidende analyses uit en toetst de haalbaarheid van projecten en staat in voor het bepalen en bewaken van de doelstellingen van de projectgroep. 
 • Je ontwikkelt je eigen expertise.
  • Je stelt je expertise ten dienste van wie er belang bij heeft, zodat de goede werking van jouw directie gegarandeerd blijft, ook in het geval van veranderende situaties en behoeften.
  • Je onderhoudt contacten met diverse teams en (externe) organisaties met het oog op het uitbouwen van jouw expertise en van een netwerk.
 • Je vertegenwoordigt jouw team intern en extern en draagt hierbij de waarden van de stad uit.  
  • Je monitort en volgt de evolutie van het thema mobiliteit op via diverse in- en externe netwerken. 
  • Je bouwt functionele netwerken uit met andere overheden, andere centrumsteden en buurgemeenten, Agentschap Wegen en Verkeer, Vervoersregio, de Lijn, NMBS, en met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, beroepsverenigingen, …. en onderhoudt deze relaties. 
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Onze waarden en bedrijfscultuur spelen een cruciale rol in ons verhaal. We vinden het dan ook belangrijk dat elke medewerker de Kortrijkse waarden uitdraagt. Ben je ondernemend? Sta je open voor andere meningen? Durf je open communiceren? En ben je een echte teamplayer. Dan zal je je helemaal kunnen vinden in onze filosofie. Kom meer te weten over onze missie en  waarden. 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 • Een contract van onbepaalde duur op A-niveau. 

 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 

 • Een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen. 

 • Gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Fietsvergoeding. 

 • Eindejaarspremie. 

 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 

 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 

 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 

 • Naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs, kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 18 jaar. 

 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

 

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET JE  VOLDOEN?

Ben je een externe kandidaat? 

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Je hebt minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in parkeren en mobiliteit en je wil de uitdaging aangaan om je verder in deze domeinen te verdiepen. 
 • Je hebt geen masterdiploma, maar slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Je hebt minimum 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiden van een team of van een project(team). Je hebt sterke interesse in parkeren en mobiliteit en je wil de uitdaging aangaan om je verder in deze domeinen te verdiepen. 

Ben je een interne kandidaat?  

 • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in parkeren en mobiliteit en je wil de uitdaging aangaan om je verder in deze domeinen te verdiepen. 
 • De medewerker heeft minstens 4 jaar niveauanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar niveauanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW. Je hebt sterke interesse in parkeren en mobiliteit en je wil de uitdaging aangaan om je verder in deze domeinen te verdiepen. 

Wervingsreserve (of bevorderingsreserve) 

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 

HEB JE INTERESSE? 

Inschrijven kan tot en met 23 januari 2022, enkel digitaal via  https://www.jobsolutions.be/register/9748-48 

HEB JE VRAGEN? 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bieke Verhaeghe, de selectieverantwoordelijke voor deze procedure, via vacatures@kortrijk.be of 056 27 86 61.