Vijf keer meer elektrische deelwagens in 2017

17.01.2018

2018 wordt doorbraakjaar van elektrisch autodelen

Naar aanleiding van de opening van #wearemobility op het 96ste autosalon deden zeven Vlaamse autodeelorganisaties een oproep aan alle (lokale) overheden om massaal in te zetten op elektrisch autodelen. 2017 was een goed jaar voor het elektrisch autodelen met een vervijfvoudiging van het aantal elektrische deelwagens in Vlaanderen. Elektrisch autodelen zorgt voor een maximale milieuwinst en is de ideale kennismaking met elektrisch rijden. De partners zijn ambitieus en mikken op minstens 1.000 elektrische deelwagens in 2020. Hiervoor moeten de overheden echter veel meer inspanningen doen.

Een persbericht van Autodelen.net

elektrisch autodelen

Begin 2017 telde Vlaanderen een vijftiental elektrische deelwagens. Eind 2017 was dat reeds opgelopen tot 71. De reden van het succes is dat bestaande autodeelaanbieders zoals Cambio en Stapp.in meer inzetten op elektrische deelwagens en dat relatief nieuwe spelers in Vlaanderen zoals Partago, Ecomobiliteit Gent en Zen Car zelfs exclusief elektrische deelwagens aanbieden. Deze laatste beschikt in Brussel trouwens al over een vloot van meer dan 100 dergelijke wagens. 2018 belooft alweer een recordjaar te worden met nu al 200 extra elektrische deelwagens in Antwerpen via het nieuwe Poppy.

Elektrisch rijden is zilver, elektrisch autodelen is goud

Elektrische mobiliteit is een manier om autogebruik schoner te maken. Zelfs wanneer de elektriciteit afkomstig is van de meest CO-2 intensieve krachtbronnen is deze mobiliteit altijd schoner dan wagens op conventionele brandstoffen, zo leert onder andere een VUB-studie uit 2017. Het louter inzetten op elektrisch rijden is echter geen wondermiddel voor de mobiliteitsproblematiek. Het lost de files niet op en elektrische wagens nemen bovendien evenveel parkeerruimte in.

De oplossing situeert zich veeleer in het stimuleren van elektrische voertuigen voor gedeeld gebruik. Bij autodelen worden auto’s gezamenlijk gebruikt door meerdere gezinnen. De impact is groot: een gedeeld voertuig vervangt gemiddeld 4 tot 10 private wagens en zorgt voor een jaarlijkse vermindering van 6 ton CO2-uitstoot. Wanneer dit een elektrisch gedeeld voertuig is, zijn de voordelen op vlak van uitstoot nog vele malen groter. Bovendien kunnen autodelers jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro besparen en hebben ze meer contact met hun buren.

1000 elektrische deelwagens in 2020

De zeven partners zijn ambitieus en mikken op minstens 1.000 elektrische deelwagens in 2020. Hiervoor moet er nog meer laadinfrastructuur voorzien worden dan de ambitie die Vlaanderen momenteel heeft met 2.500 extra laadpalen tegen 2020. Bovendien zouden deze palen voor iedereen toegankelijk moeten zijn en dus niet afhankelijk van het lidmaatschap bij een provider.

Vlaanderen en België

De regionale en federale overheid hebben volgens de partners een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling. Naast het faciliteren van meer en toegankelijke laadinfrastructuur zijn subsidies en fiscaliteit voor elektrische gedeelde voertuigen belangrijke sturende instrumenten. We denken hierbij aan tegemoetkomingen voor autodeelaanbieders bij de aankoop van elektrische deelwagens, inzetten op een mobiliteitsbudget dat elektrisch autodelen aanmoedigt en een BTW-verlaging naar 6% voor de diensten van autodeelaanbieders.

Lokale besturen

We zien ook een belangrijke rol weg gelegd voor de lokale overheden. Zij moeten de ambitie hebben om in 2018 minstens één elektrische deelwagen op te nemen in het eigen wagenpark. Zo geven zij het goede voorbeeld en kan de burger op een laagdrempelige manier kennis maken met elektrisch (gedeeld) rijden. Gemeenten en steden kunnen een eigen elektrische wagen delen of beroep doen op een deelwagen van een aanbieder. In dat laatste geval moeten ze de ambitie hebben om autodeelaanbieders te lokken met een afnamegarantie zodat het voor hen economisch haalbaar is om in te zetten op alle Vlaamse gemeenten. Onmogelijk horen wij u denken? Er zijn diverse voorbeelden: onder andere Antwerpen, Gent, Edegem en Sint-Truiden delen buiten de kantooruren één of meerdere elektrische wagens met hun bewoners.

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De zeven partners engageerden zich samen met meer dan 85 partners in de green deal gedeelde mobiliteit. Dit is het engagement van lokale overheden, bedrijven, mobiliteitsaanbieders, middenveld en kennisinstellingen om samen met de Vlaamse overheid het gebruik van (elektrische) gedeelde mobiliteit te versnellen en mainstream te maken tegen 2020. Via het opzetten van concrete activiteiten, pilots en strategische visienota’s bereiken de partners hun doel. Momenteel wordt een visie omtrent elektrisch autodelen voorbereid.

De zeven partners zijn Autodelen.net, het Vlaams netwerk autodelen, en autodeelaanbieders Cambio, Ecomobiliteit Gent, Partago, Poppy, Stapp.in en Zen Car