Onze visie

09.12.2019

Waarom duurzame mobiliteit?

Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de omgeving. Door ons mobiliteitsgedrag van vandaag brengen we de mogelijkheid van onze kinderen en kleinkinderen om zich in de toekomst te verplaatsen in gevaar. Duurzame mobiliteit is pas mogelijk als we een evenwicht vinden tussen sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit.

Wat is duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is een mobiliteitssysteem waarin iedereen veilig aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien.

Toegankelijk: een duurzaam mobiliteitssysteem is voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk. In het bijzonder de kwetsbaarste mensen in de maatschappij zoals kinderen en bejaarden moeten toegang hebben tot een vorm van mobiliteit zodat ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen. 

Veilig: een duurzaam mobiliteitssysteem streeft naar nul verkeersslachtoffers (vision zero). Mensenlevens en gezondheid kunnen niet ingeruild worden voor andere maatschappelijke baten. Een kostprijs plakken op een mensenleven om investeringen in verkeersveiligheid te rechtvaardigen bewijst dat ons huidig mobiliteitssysteem nog niet duurzaam is.

Aan een aanvaardbare kost: de kosten die de maatschappij draagt voor het in stand houden van het mobiliteitssysteem (zoals onderhoud van wegen en aanbod van openbaar vervoer) moeten van die aard zijn dat ze ook in de toekomst kunnen volgehouden worden.

Met een minimale impact op de omgeving: de impact van ons mobiliteitssysteem mag niet zodanig zijn dat onze leefkwaliteit of die van de komende generaties nadelig wordt beïnvloed. De klimaatverandering en de dalende luchtkwaliteit ten gevolge van ons mobiliteitssysteem zijn getuigen van een gebrek aan duurzaamheid.

Met alle kansen om activiteiten te ontplooien: verplaatsingen zijn een onderdeel van mobiliteit. Toch zijn verplaatsingen niet noodzakelijk om mobiel te zijn, we spreken dan over ‘onzichtbare mobiliteit’. Mobiliteit is dus meer dan de som van alle verplaatsingen. Een voorbeeldje van mobiliteit zonder verplaatsing is het thuiswerken: door thuis te werken kun je de beoogde activiteit (werken) ontplooien, zonder daarvoor een woon-werkverplaatsing uit te voeren. Mobiliteit is een middel dat mensen in staat stelt om activiteiten te ontplooien om te kunnen leven. Mobiliteit is dan ook geen doel op zich, maar enkel het gevolg van (en de voorwaarde tot) menselijke activiteiten.

Hoe komen we tot duurzame mobiliteit?

We moeten ons minder verplaatsen en minder ver verplaatsen. Dat kan door gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden en door onze samenleving zo in te richten dat minder (verre) verplaatsingen noodzakelijk zijn.  Hierdoor zullen we ons ook anders gaan verplaatsen. We kiezen voor stappen en trappen voor kleine afstanden en we kunnen rekenen op het openbaar vervoer en gedeeld autogebruik voor langere afstanden.  We leren anders omgaan met individueel autobezit en -gebruik. De impact hiervan op onze leefomgeving verkleint doordat het mobiliteitssysteem niet meer de auto als norm neemt. Kortom: de 3 V's: verminderen, verschuiven, verschonen.


Meer weten? Contacteer beleidsmedewerker Miguel