Aandrijving personenwagen (B) (katalysator)

04.05.2022

Het type aandrijving van voertuigen bepaalt de milieuprestaties van het voertuig: impact op luchtkwaliteit, klimaat en geluid. In het goederenvervoer zien we een sterke afhankelijkheid van diesel als aandrijving. Volgens het federaal regeerakkoord 2020-2024 moeten alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. In het Vlaams klimaatakkoord wordt vooropgesteld dat nieuwe auto’s moeten vanaf 2029 elektrisch moeten zijn (mits aan een aantal voorwaarden voldaan is).
De komende jaren komen er heel wat nieuwe en meer betaalbare elektrische modellen op de markt.

Aandrijving personenwagens België

Bron

Statbel 

 

Vaststellingen

Deze cijfers hebben betrekking op het Belgische wagenpark.

Omwille van heel wat redenen (de ecopremie die wagens met een lage CO2-uitstoot in casu diesels bevoordeelde, het toenemend aantal bedrijfswagens, lagere gebruikskosten van diesels ten gevolge van lager verbruik en lagere accijnzen) was er een decennialange toename van het aandeel dieselwagens. Sinds 2013 neemt het aandeel dieselwagens langzaam af. Dit had verschillende oorzaken: afschaffing van de ecopremie (2011), aanpassing fiscaliteit bedrijfswagens (2012), vergroening van de Vlaamse belastingen (zowel Belasting op Inverkeerstelling als de jaarlijkse verkeersbelasting - 2016) en uiteraard ook het uitbreken van het dieselgate-schandaal (2015). 
Het aandeel hybride of volledig elektrische wagens is nog steeds klein, ondanks een sterke stijging: van 0,45 % in 2014 naar 5,06 % in 2021. In 2021 is 0,69% van het Belgisch wagenpark elektrisch en 4,37% hybride). Naast een uitbreiding van het aanbod, stimuleerden ook maatregelen op federaal en Vlaams niveau de aankoop.

Lees meer