Vlaamse regering kiest voor meer files en luchtvervuiling

25.10.2013

Vandaag (25/10/2013) besliste de Vlaamse regering  op voorstel van minister Crevits  om de Brusselse ring uit te breiden. Naast drie centrale rijvakken voor doorgaand verkeer komen er  t wee extra rijstroken voor bestemmingsverkeer. Tien rijstroken in totaal dus, met de optie om later uit te breiden naar twaalf. Milieu- en mobiliteitsorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Brusselse Raad voor het Leefmilieu, Greenpeace, Netwerk duurzame Mobiliteit en Fietsersbond zijn uiterst teleurgesteld.   

Hoewel de regering de files op de ring wil verminderen, blijkt al uit haar eigen rapporten dat dit niet zal lukken: de files worden op termijn alleen langer en breder. Bovendien toont het voorbereidend studiewerk aan dat de luchtkwaliteit er sterk op achteruit zal gaan, wat in strijd is met de Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit. “Blijkbaar ligt de Vlaamse regering niet wakker van de recente stroom aan studies die de nefaste impact van luchtvervuiling op de gezondheid aantonen” zegt Erik Grietens van Bond Beter leefmilieu. “De milieubeweging zal dit aankaarten bij de Europese Commissie”.   

In het voorafgaande Milieueffectenrapport (MER) werden verschillende pistes onderzocht om de verkeersproblematiek rond Brussel aan te pakken, waaronder een scenario met parallelwegen en een scenario met rekeningrijden en meer openbaar vervoer. Uit dit rapport blijkt dat er met een verbreding van de ring in de ochtendspits ongeveer 60.000 autokilometers meer op de noordelijke ring zullen rijden dan in het scenario met rekeningrijden. In de avondspits worden zelfs 80.000 autokilometers meer afgelegd. Een oplossing voor de files is dit niet. Op korte termijn zorgt de aanleg van bijkomende laterale rijstroken voor lichtjes betere doorstroming, maar die doorstroming blijft hoe dan ook slecht.  

Nefast voor het leefmilieu 

Verder blijkt uit het MER dat het aanleggen van extra rijstroken maar liefst 16 ton fijn stof (PM10), 12 ton ultra-fijn stof (PM2,5), 150 ton stikstofdioxiden (NO2) en 109.000 ton CO2 méér oplevert dan het scenario met een kilometerheffing. Om over bijkomende geluidsoverlast maar niet te spreken. Daar komt nog bij dat met het aanleggen van extra rijstroken de Europese norm voor stikstof (NO2), die in de Brusselse regio nu al niet gerespecteerd wordt, volgens het MER zelfs in 2020 niet zal worden gehaald. Ons land moest al uitstel tot 2015 vragen aan de Europese Commissie. Vlaanderen kreeg dat uitstel, Brussel niet. Indien de norm zelfs in 2020 genegeerd wordt, is de kans groot dat België doorverwezen zal worden naar het Europees Hof, net zoals dat voor fijn stof gebeurde. België riskeert dan, zoals recent voor de waterzuivering, hoge boetes te moeten betalen omwille van de slechte luchtkwaliteit. De milieubeweging zal dit dossier daarom zeker aankaarten bij de Europese Commissie.   

Nefast voor het klimaat  

Een bredere Brusselse ring valt niet te rijmen met de Europese klimaatdoelstellingen. Studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) onderzocht in opdracht van Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu de CO2-impact van dit infrastructuurproject. De uitstoot van het verkeer op en rond de Brusselse ring vertegenwoordigt op dit moment 13% van de totale klimaatuitstoot van wegtransport in ons land. Om de noodzakelijke globale EU-doelstelling van -30% CO2-uitstoot tegen 2020 te realiseren, moet de uitstoot van transport in ons land met 21% dalen ten opzichte van 2005. De studie toont aan dat meer weginfrastructuur in Brussel zorgt voor een hogere uitstoot dan die van 2005. Dit terwijl de invoering van een kilometerheffing zorgt voor 8% minder CO2.   

Kortzichtig beleid  

Voor de milieu- en mobiliteitsverenigingen is het duidelijk dat de Vlaamse regering absoluut geen lange termijn visie heeft op ons mobiliteitsprobleem. Door het ontbreken van een lange termijnvisie neemt de regering dan maar haar toevlucht tot korte termijnmaatregelen, zoals het verbreden van de ring, die op lange termijn nefast zijn voor onze mobiliteit en ons leefmilieu.