Klimaat - CO2-equivalenten (kanarie)

13.05.2022

In het kader van de Europese Green Deal en de Europese klimaatwet heeft de EU zich ertoe verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat betekent dat de uitstoot van broeikas­gassen de komende decennia sterk moet dalen. Met het ‘fit for 55’-pakket wil de Europese Commissie de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. 

De opvolging van de Vlaamse doelstellingen gebeurt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Het doorbreken van de koppeling tussen CO2-uitstoot en economische groei is een belangrijk mechanisme om de klimaatdoelstellingen te halen. Zeker in het verkeer blijkt die ontkoppeling niet evident, voor verkeer stijgt de mondiale CO2-uitstoot nog steeds.

Onderstaande data omvat de korf van 7 broeikasgassen die nodig zijn voor toetsing aan de internationaal overeengekomen emissiedoelstelling: CO2, CH4, N2O, HFK's, PFK's, NF3 en SF6.

Broeikasgasemissies

Bron

VMM

Vaststellingen

Broeikasgasemissies ten gevolge van de verbranding van hernieuwbare brandstoffen (biomassa, biogas) werden niet opgenomen, gezien hun CO2-neutraal karakter: er komt evenveel in de lucht als er voordien uit de lucht werd gecapteerd bij de opbouw van het plantmateriaal.

De broeikasgasemissies van transport blijken tot 2019 te schommelen tussen 15 en 17 Mton CO2-eq (16,3 Mton CO2-eq in 2019). In 1990 had transport een aandeel van 15 % in de emissie van broeikasgassen. Maar doordat transport in tegenstelling tot de meeste andere sectoren geen belangrijke daling liet optekenen sinds 2005, liep tegelijkertijd het aandeel van deze sector in de Vlaamse broeikasgasuitstoot op tot 18 % in 2005 en zelfs 21,4 % in 2019. Maatregelen in de transportsector zoals de aangescherpte uitstootnormen voor nieuw verkochte personenvoertuigen en het rekeningrijden voor goederentransport, zijn onvoldoende om deze trend te keren.

In 2020 zagen we een sterke daling van broeikasgasemissies voor transport, te danken aan de coronacrisis.