Geef jij het Vlaams mobiliteitsbeleid mee vorm?

02.04.2019

Wil jij het Vlaams mobiliteitsbeleid mee vormgeven? Stel je dan kandidaat om lid te worden van de Mobiliteitsraad of een van zijn commissies.

De Mobiliteitsraad (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

De MORA adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over de hoofdlijnen van het beleid, alsook over voorontwerpen van decreet en strategische besluiten met betrekking tot mobiliteit en openbare werken. De MORA heeft enerzijds een Algemene Mobiliteitsraad en anderzijds twee commissies: Personenvervoer en Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten.

Meer info over de MORA vindt u hier

De Algemene Mobiliteitsraad van de MORA bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, gemeenten en provincies, havenbedrijven en mobiliteitsverenigingen[1] en een vertegenwoordiger van een organisatie met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie.

De Commissie Personenvervoer bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, middenveldverenigingen en operatoren van personenvervoer, en organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de personenmobiliteit. Daarnaast zetelen in deze commissie twee deskundigen met expertise op het vlak van personenmobiliteit en innovatie.

De Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten bestaat uit vertegenwoordigers van de sociale partners, middenveldverenigingen en operatoren van goederenvervoer, en organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek. Daarnaast zetelen in deze commissie twee deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie.

Concreet zoekt de MORA:

 • voor de Algemene Mobiliteitsraad:
  • vertegenwoordigers van mobiliteitsverenigingen
  • vertegenwoordigers van organisaties met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Personenvervoer:
  • vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van personenvervoer
  • vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de personenmobiliteit
  • deskundigen met expertise op het vlak van personenmobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten:
  • vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van goederenvervoer
  • vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek
  • deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie

Meer info over de aanduiding van leden van de MORA vindt u in het Besluit van de Vlaamse Regering[MS WORD] tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen.

Uit de kandidaten die gevolg geven aan deze oproep, zal de minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken de effectieve leden en de plaatsvervangende leden benoemen. Bij deze benoeming zal rekening worden gehouden met de decretale vereiste dat maximum tweederden van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. De verenigingen en organisaties worden daarom aangeraden bij de voordracht van hun kandidaten het onderscheid te maken tussen voorgestelde effectieve leden en plaatsvervangende leden. Om aan de decretale vereiste van dubbele voordracht te voldoen moet  voor iedere kandidatuur, behalve deze namens organisaties met expertise en innovatie, een man en een vrouw worden voorgesteld. De voordrachten moeten rekening houden met de onverenigbaarheden die omschreven zijn in artikel III.97 van het Bestuursdecreet.

Stuur gemotiveerde voordrachten en kandidatuur met CV naar de MORA t.a.v. Daan Schalck, Voorzitter, Wetstraat 34 – 36, 1040 Brussel of elektronisch naar MORA-secretariaat@serv.be[e-mail]. De kandidaturen (met aanduiding van de organisatie, naam, functie, adres en e-mailadres) moeten ingediend worden uiterlijk op 1 mei 2019 . Bij de kandidaturen moeten ook de nodige gegevens gevoegd worden die toelaten om uit te maken of de kandidaatstelling uitgaat van een vereniging of organisatie die voldoet aan de voorwaarden uit het besluit van de regering. Bijkomende informatie kan u bekomen bij het MORA-secretariaat t.a.v. Frank Van Thillo[e-mail] of telefonisch op 02 209 01 20.