Verkeersslachtoffers - doden 30 dagen (kanarie)

12.05.2022

Zowel objectieve als subjectieve verkeersveiligheid zijn vereisten voor een duurzame mobiliteit. Verkeersonveiligheid is vaak verbonden aan ongewenst en zelfs gevaarlijk gedrag: te snel rijden, alcohol en drugs achter het stuur, afgeleid rijden door gsm-gebruik ...

Er zijn verschillende manieren om verkeersonveiligheid te kwantificeren: de meest gebruikelijke zijn doden 30 dagen (D30d, mensen die binnen 30 dagen na het ongeval overlijden) en het totaal aantal slachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden). Onderregistratie is een aandachtspunt. Het Vias Institute schat dat 95% van de dodelijke slachtoffers, 50% van de zwaargewonden en 35% van de lichtgewonden geregistreerd wordt. Zeker bij niet-gemotoriseerde weggebruikers zoals voetgangers en fietsers is de graad van onderregistratie hoog.

verkeersdoden 2021

Bron

Statbel  

Vaststellingen

In het begin van de 21e eeuw zagen we een sterke afname van het aantal verkeersdoden. Afgelopen jaren zien we echter een stagnatie.
De doelstellingen die de Vlaamse overheid zich opgelegd heeft, worden voorlopig niet gehaald (doelstelling 375 verkeersdoden in 2010 werden er 437 en doelstelling 250 verkeersdoden in 2015 werden er 378). Tegen 2050 wordt gestreefd naar 0 verkeersdoden (vision zero) volgens de Mobiliteitsvisie 2040.

De ‘gap’ (verschil tussen doelstelling en reëel aantal verkeersdoden) wordt steeds groter. In 2018 en 2019 zien we zelfs terug een toename van het aantal verkeersdoden.
In coronajaar 2020 zien we een sterkere afname van het aantal verkeersdoden, als gevolg van minder voertuigkilometers. De Vlaamse doelstelling van 200 verkeersdoden in 2020 werd echter niet gehaald. In 2021 zien we terug een toename van het aantal verkeersdoden naar het niveau voor corona.