En de Mobiliteitspersoonlijkheid van 2019 is... Tim Asperges

23.01.2019

Elk jaar zet het Netwerk Duurzame Mobiliteit een persoon in de bloemetjes die veel heeft betekend voor de duurzame mobiliteit in Vlaanderen.  Voor 2019 werd Tim Asperges verkozen als de nieuwe Mobiliteitspersoonlijkheid.

Vorige jaren ging de titel 'Mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar' naar Annekatrien VerdicktEva Van Eenoo, Filip Watteeuw en Kobe Boussauw.

Tim Asperges met de trofee

Wie is Tim Asperges?

Tim Asperges is ruimtelijk planner en expert mobiliteit en sinds 2014 werkzaam als adviseur mobiliteit voor de stad Leuven. Daarvoor was hij adviseur mobiliteit voor het Brussels Gewest, startte hij het adviesbureau TIMENCO (huidige Tridée adviseurs) op en was hij werkzaam aan het Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt. Hij startte zijn loopbaan bij Langzaam Verkeer (huidige Mobiel21). 

Tim is een gedreven gangmaker in de transitie naar duurzame mobiliteit en reeds meer dan 20 jaar een spilfiguur in tal van mobiliteitsplannen en projecten. Hij besteedt steeds aandacht aan het samenspel tussen duurzame bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkelingen en de opwaardering van het publiek domein en zoekt op welke manier technologische vernieuwing meerwaarde kan bieden. Tim wordt gezien als bruggenbouwer die betrokkenheid van burgers en andere actoren als fundament ziet en zijn moto ‘Mobiliteit verbindt mensen’ is een zijn belangrijkste drijfveren.  

In Leuven was hij een van de architecten van het verkeerscirculatieplan waarbij hij naast de technische uitwerking mede verantwoordelijk was voor de consultatierondes bij tal van actoren. Binnen de Leuvense klimaatambities is hij programmacoördinator mobiliteit waaruit tal van bondgenootschappen ontstaan die meewerken aan een duurzaam bereikbare stad. Dit jaar startte hij onder meer een ambitieus programma op rond de uitbouw van 50 MobiPunten waarin de inzet van tal van deelmobiliteitsdiensten een gamechanger zal zijn in tal van steden en gemeenten. 


De nieuwe mobiliteitspersoonlijkheid aan het woord

(een uitgeschreven en iets uitgebreidere versie van het interview vind je onder de video)

Tim, wat betekent de titel 'Mobiliteitspersoonlijkheid 2019' voor jou?

Ik zie de verkiezing van mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar echt als een hart onder de riem van elke mobiliteitsambtenaar die dagdagelijks met de voeten in de klei werkt aan duurzame mobiliteit. Wij ondervinden dat er een zeer grote spreidstand is tussen het grote verhaal van meer fiets en openbaar vervoer, en het effectief realiseren op het terrein.

Ik zie deze verkiezing als Mobiliteitspersoonlijkheid als een hart onder de riem van elke mobiliteitsambtenaar die elke dag werkt aan de transitie naar duurzame mobiliteit.
Tim Asperges, Mobiliteitspersoonlijkheid 2019

Wat betekent dat voor jou, die duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is het fundament om mensen met elkaar te verbinden en om samenleven mogelijk te maken. Gezien de schaarse ruimte in onze steden en het toenemend aantal verplaatsingen moeten we keuzes maken voor ruimte-efficiënte vervoermiddelen en dus zijn de voetganger, fiets en openbaar vervoer de sleutel voor het verbinden van mensen.

Duurzame mobiliteit is het fundament om mensen met elkaar te verbinden.
Tim Asperges, Mobiliteitspersoonlijkheid 2019
Leuven Vaartkom

Hoe maken jullie duurzame mobiliteit mogelijk in Leuven?

Volgens mij moeten we vooral inzetten op het STOP-principe en dat hebben we de voorbije jaren heel actief gedaan in Leuven. Met ons verkeerscirculatieplan hebben we een grote mobiliteitsomslag gerealiseerd. We hebben meer ruimte gemaakt voor voetgangers en fietsers door het invoeren van een autoluwe binnenstad.. Het fietsgebruik steeg zo naar 47% van het totaal aantal verplaatsingen en het autoverkeer daalde met 19% zonder dat het aantal bezoekers naar Leuven verminderde.

Het beste fietsplan is dus een krachtig circulatieplan waarbij gekozen wordt voor zone 30, meer plaats voor de voetganger en de fietser en een belangrijke rol voor openbaar vervoer.

Ik wil ook een lans breken voor De Lijn, die de voorbije jaren niet gespaard is gebleven. Zonder bijkomende werkings- en investeringsmiddelen voor De Lijn zullen we er in Leuven niet geraken. Dat geldt ook voor alle centrumsteden en zelfs heel Vlaanderen.
 

Zijn er naast het verkeerscirculatieplan nog andere maatregelen gepland in Leuven?

We zetten in Leuven sterk in op combimobiliteit en gedeelde mobiliteit.

Dankzij combimobiliteit wordt openbaar vervoer concurrentieel voor de langere autoverplaatsingen. De fiets blijft heer en meester op de kortere afstanden en de e-bike is ook in Leuven een gamechanger op de middellange afstand.

Leuven schakelt ook mee in de transitie naar een hoogwaardig aanbod van (deel)mobiliteitsdiensten als alternatief voor autobezit.  Het verminderen van autobezit is een kernopdracht om onze schaarse publieke ruimte beter te benutten voor een aanbod van mobiliteitsdiensten voor iedereen. Technologie is hierin een welkom hulpmiddel gaande van slimme toegangscontrole tot vlotte toegang tot (deel)mobiliteitsdiensten.

Om de transitie naar deelmobiliteit waar te maken, gaat Leuven de volgende jaren minstens 50 mobipunten realiseren, die verschillende deelmobiliteitsdiensten clusteren op duidelijk herkenbare plaatsen. Als marktmeester van ons publieke domein zal Leuven enkel deelmobiliteitsdiensten toelaten die een minimum kwaliteitsniveau garanderen.

We zijn ook kieskeurig in het type deelmobiliteit waarbij we overtuigd zijn van de (e-)deelauto, de (e-)deelfiets en de (e-)deelbakfiets. We staan echter zeer sceptisch tegenover de free-floating deelstep en free-floating in het algemeen omwille van de aantasting van de comfortzone van onze voetgangers.

Een belangrijke uitdaging in 2020 is dat we in Leuven en in heel Vlaanderen verder werk zullen maken van de uitrol van mobipunten.
Tim Asperges, Mobiliteitspersoonlijkheid 2019
Impressie mobipunt Leuven

Waar kijk jij naar uit in 2020?

Mijn wens voor 2020 is dat politici gedurfde keuzes blijven maken op vlak van mobiliteit en dat ze kiezen voor een samenwerkingsmodel met burgers, middenveldorganisaties, ondernemingen, zoals we met ‘Leuven Klimaatneutraal’ hebben gedaan. Politici laten zich te vaak verlammen door de perceptie van de ‘publieke opinie’ die dikwijls gecreëerd wordt door enkele roepers. Nochtans is er meestal een stilzwijgende meerderheid die veel begrip toont voor verregaande keuzes op vlak van mobiliteit. 

Vaak toont een stilzwijgende meerderheid wél veel begrip voor verregaande keuzes op vlak van mobiliteit.
Tim Asperges, Mobiliteitspersoonlijkheid 2019

Ik pleit voor een rechtvaardigere mobiliteit die iedereen toegang geeft tot deelname aan onze samenleving en die geen compromissen sluit op vlak van verkeersveiligheid. De overheid dient zich in de eerste plaats te focussen op waar er tekorten zijn en niet op waar er reeds een te veel aan is. De draconische besparingen bij De Lijn en het non-beleid bij de salariswagens zijn hier jammer genoeg illustere tegenvoorbeelden van.


Bedankt voor het interview, en gefeliciteerd met de verdiende titel 'Mobiliteitspersoonlijkheid 2019'!

 

Nieuwjaarsbrief van mobiliteitspersoonlijkheid Tim Asperges