Goede praktijk: LEZ

27.01.2020
Lokale bereikbaarheid

Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen de uitstoot van voertuigen aan bepaalde normen moet voldoen. In zo'n gebied gelden er dus specifieke toegangsvoorwaarden voor voertuigen. In een LEZ worden de meest vervuilende wagens geweerd.
Er gelden toegangsregels voor personenwagens, bussen en autocars, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens en landbouw- of bosbouwvoertuigen. Of een voertuig van deze categorieën een LEZ binnen mag hangt af van zijn euronorm.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten

LEZ

Het invoeren van een lage-emissiezone is één van de meest effectieve maatregelen op lokaal niveau om de gezondheidsimpact van verkeer te verminderen.
Luchtverontreiniging heeft een negatieve impact op onze gezondheid. In 2013 duidde de Wereldgezondheidsorganisatie luchtverontreiniging in zijn geheel als kankerverwekkend aan.
Verkeer draagt sterk bij (tot 50 %) aan de lokale roetconcentraties. Dit zijn zeer kleine stofdeeltjes die een bedreiging vormen voor onze gezondheid. Vooral oude dieselwagens stoten veel fijn stof uit. Als sterk vervuilende voertuigen uit een gebied geweerd worden, dan zullen de roetemissies en -concentraties sterk dalen. Hierdoor daalt het risico op aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten.
Verkeer draagt ook sterk bij (tot meer dan 50%) aan de lokale NO2-concentraties (stikstofoxiden). Sinds dieselgate werd duidelijk dat ook recente dieselwagens te veel schadelijke stikstofoxiden (NOX) uitstoten. Daarom voerde Europese Commissie een nieuwe testprocedure in die er voor zal zorgen dat de uitstoot in de praktijk daalt. Deze nieuwe testprocedure treedt in werking vanaf 1 september 2017. Voertuigen die volgens de nieuwe testprocedure worden getest zullen drie tot vier keer minder NOx uitstoten dan de huidige Euro 6 diesels. Door vanaf september 2017 enkel nog dieselwagens (personen- en bestelwagens) toe te laten die volgens de nieuwe testprocedure zijn getest zullen de NOx-emissies en de NO2-concentraties significant dalen. Dit zal gezondheidsproblemen zoals een slechtere longfunctie, allergische reacties, acute ademhalingsziekte, beschadiging van het longweefsel (bij hoge blootstelling) en een hogere gevoeligheid voor infecties verminderen.
Meer informatie is terug te vinden op de website www.lne.be/lez

 

Contact:

Departement Omgeving
Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie
Dienst lucht
[email protected]
02 553 11 20

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: