De 6 M's in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 (en 2 ontbrekende M's)

12.11.2019

In de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 staan heel wat elementen opgenomen. Te veel om op te sommen eigenlijk. Een kleine selectie in de vorm van 6 M's - én 2 ontbrekende - vind je hieronder, een iets uitgebreidere als bijlage

6 M's en 2 ontbrekende M's

Bron: Evan-Amos

De beleidsnota in 6 M's

Modal shift

De beleidsnota neemt de ambitieuze modal shift (50% duurzame vervoermiddelen in de grootstedelijke vervoerregio’s en 40% in heel Vlaanderen) uit het regeerakkoord over. Naast combimobiliteit rekent de beleidsnota op het STOP-principe om dat te realiseren.

Mental shift

Zonder mental shift is de beoogde modal shift onmogelijk. De mens denkt als gewoontedier niet bewust na over zijn mobiliteit. Die mental shift wordt gerealiseerd door inspiratie en kwaliteitsvolle oplossingen aan te bieden.

Missing links

Of het nu over fietspaden of over wegen gaat: er komt meer infrastructuur. Het fietspadennetwerk wordt versneld uitgevoerd, maar ook de missing links die we al van het RSV uit 1997 meezeulen (o.a. de ring van Brussel en Antwerpen, maar ook de N8, N60, N49, …) staan in de beleidsnota.  

Mobipunten

Naast de netwerken per vervoermiddel komt ook een netwerk van mobipunten. Op basis van de plaats in de hiërarchie krijgt elk mobipunt een minimale invulling. Alle mobipunten zijn herkenbaar en voor iedereen gebruiksvriendelijk. Naast (gedeelde) mobiliteit krijgen die mobipunten ook extra functies.

Mobility as a Service

Het gedrag van de gebruikers verandert, mobiliteit wordt steeds meer een dienst. De reiziger schakelt tussen verschillende vervoersmodi. Er ontstaat voor iedereen een gepersonaliseerde mobiliteitsoplossing. Mobiliteit wordt meer data driven en Vlaanderen zorgt voor de transparantie ervan.

Minder slachtoffers

Vision zero in 2050 blijft het uitgangspunt. De focus ligt terecht bij het toenemend aantal kwetsbare weggebruikers. Ook voor controle en handhaving wordt veel verwacht van de mogelijkheid van GAS-boetes in zones 30 en 50.Én de twee M's die ontbreken...

De ontbrekende M’s zijn misschien belangrijker dan de M’s die wel opgenomen zijn in de beleidsnota. Hoe waardevol de 6 M’s ook zijn, zonder de 2 ontbrekende M’s is het niet evident om ze op een goede manier te realiseren.

Mobiliteitsplan Vlaanderen

Het ontbreekt aan een langetermijnvisie over hoe de Vlaamse mobiliteit er zal uitzien over pakweg 20 jaar. Heel wat afzonderlijke plannen worden opgesteld (regionale mobiliteitsplannen, verkeersveiligheidsplan, fietsbeleidsplan, …). Ook in andere beleidsdomeinen worden doelstellingen geformuleerd die voortbouwen op mobiliteitsmaatregelen of een impact hebben op mobiliteit (Luchtbeleidsplan 2030, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen). De saus die al deze elementen bindt, ontbreekt. 

Meebetalen

De beleidsnota maakt de expliciete keuze de gebruikers niet te laten meebetalen. Een slimme kilometerheffing of andere pistes zoals een wegenvignet of tolheffing worden niet vermeld. De best werkende manier om gedrag te sturen (via de portemonnee) wordt dus niet aangesproken. Een gemiste kans om de hele lijst met (dure) investeringen mee te financieren.