Luchtkwaliteit - zwevend stof (kanarie)

13.05.2022

De transportsector draagt in grote mate bij aan de uitstoot van NOx, NMVOS, fijn stof en SO2. Deze emissies veroorzaken verschillende milieu- en gezondheidsproblemen. Als indicator kozen we zwevend stof, wat een combinatie is van elementair koolstof, PM10 en PM2,5.

De opvolging van de Vlaamse doelstellingen gebeurt in het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030. De doelstellingen van het Luchtbeleidsplan 2030 zijn om zo snel mogelijk de Europese luchtkwaliteitsnormen en/of streefwaarden te behalen. Op middellange termijn (2030) streven we naar de halvering van de gezondheidsimpact ten gevolge van de luchtverontreiniging ten opzichte van 2005. Op lange termijn (2050) worden overal in Vlaanderen worden de WGO-advieswaarden gerespecteerd.
 

zwevend stof

Bron

VMM  


Vaststellingen

De emissies door het wegverkeer nemen af. De daling van de emissies heeft ervoor gezorgd dat in steeds meer Vlaamse meetposten de Europese luchtkwaliteitsnormen, streefwaarden en/of langetermijndoelstellingen gerespecteerd worden.

De realisatie van de doelstellingen in het Vlaams Luchtbeleidsplan "voor emissies in het verkeer is echter onzeker (emissiearme stadscentra, vergroening wagenpark, modale verdeling woon-werkverkeer, elektrificatie van het bussenpark van De Lijn) of gaat de verkeerde richting uit (daling kilometers wegverkeer [cijfers kilometers wegverkeer voor 2020 - nvdr])."