Mobiliteitsvisie 2040 - Mobiliteitsplan Vlaanderen - Toekomstverkenning 2050

08.02.2018

"De Vlaamse overheid werkt al enkele jaren aan een nieuw mobiliteitsplan voor Vlaanderen. In dat plan zullen de hoofdlijnen staan om duurzame mobiliteit te realiseren op korte termijn (2020) en op middellange termijn (2030). Het plan zal ook de leidraad zijn voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in Vlaanderen." Zo staat het op de website van de Vlaamse Overheid, laatste keer bekeken op 14 november 2019. Die korte termijn is wel heel snel aan het inkorten: nog zo'n 6 weken om de nog niet neergepende acties te realiseren ...

In dit dossier volgen wij de totstandkoming van het Mobiliteitsplan Vlaanderen op.

Kort

  • 3 opeenvolgende ministers van mobiliteit hebben zich geëngageerd een Mobiliteitsplan Vlaanderen op te leveren.
  • De trekkersrol ligt sinds 2009 bij de planningscommissie, een ambtelijke werkgroep.
  • Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt niet meer vermeld in de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024.

 

 

Proces mobiliteitsplan MORA

Bron: 10 jaar MORA

2003 - Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

In 2001 heeft de administratie een Voorontwerp-Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) opgemaakt op vraag van de Vlaamse Regering. Dat is voorgelegd aan het Vlaams Parlement dat er in 2002 een resolutie aan gewijd heeft. SERV en MiNa-raad gaven hun deskundig advies. Op basis van deze adviezen is in 2003 een ontwerp van het Mobiliteitsplan Vlaanderen opgemaakt.

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (versie oktober 2003)

Dit ontwerp is echter nooit goedgekeurd.

2009 - Mobiliteitsdecreet

De krachtlijnen van het Vlaams mobiliteitsbeleid zijn weergegeven in het Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (20 maart 2009) opgesteld door toenmalig minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt. Duurzame mobiliteit een een integrale en participatieve aanpak staan hierbij voorop. Het is de bedoeling van de Vlaamse regering om eind 2010 over een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen te beschikken dat voldoet aan de bepalingen van het decreet.

"Art. 28. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december 2010 voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt."

Nadien wordt de oplevering van het Mobiliteitsplan Vlaanderen in 2 opeenvolgende begrotingsdecreten uitgesteld naar eind 2011 en dan eind 2012.

MORA-Advies tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de Gewestelijke Planningscommissie

2011 - Mobiliteitsenquête

In 2011 organiseerde toenmalig minister van mobiliteit en openbare werken Hilde Crevits een grootschalige mobiliteitsenquête. Van 29 maart tot 29 mei 2011 kon elke Vlaming zijn of haar visie geven over hoe de mobiliteit er in Vlaanderen tegen 2020 en 2030 moet uitzien. De mobiliteitsenquête werd zowel online als schriftelijk verspreid, samen met de publieksbrochure 'In goede banen. De grote mobiliteitsuitdagingen en hoe erop in te spelen.'

Resultaten mobiliteitsenquête

MORA-advies op missie en visie ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

2013 - Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen - brochure

Het openbaar onderzoek over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen liep van 8 november 2013 tot en met 12 januari 2014. Gedurende deze periode kreeg iedereen de kans om bezwaren, bedenkingen en verbetersuggesties te formuleren bij het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. 

Onze reactie op het openbaar onderzoek.

De reacties werden overgemaakt aan de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA). De MORA heeft de opdracht om alle adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en te coördineren en op basis daarvan een gemotiveerd advies uit te brengen aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. 

De MORA bracht op 28 februari 2014 zijn advies uit over het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. De Raad vindt dat een definitieve goedkeuring van dit plan door de Vlaamse Regering nog niet mogelijk is.  Om te komen tot een Vlaamse Mobiliteitsvisie is nog een betere afstemming met de andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus nodig. Zo moet het Mobiliteitsplan onder meer naadloos kunnen aansluiten bij het toekomstige Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en voldoende robuust zijn om de Vlaamse uitdagingen uit het PACT 2020 aan te gaan. Met het  advies heeft de MORA getracht enkele beleidsuitdagingen en de omgevingsfactoren waarin deze best kunnen aangepakt worden, meer concreet richting te geven.

2017 - Stakeholderbijeenkomsten Mobiliteitsplan Vlaanderen

Op 25 april 2017 en 16 mei 2017 organiseerden het departement MOW en de MORA twee stakholdersbijeenkomsten om de krijtlijnen van de doelstellingen en het actieprogramma in het Mobiliteitsplan Vlaanderen uit te tekenen.

Website stakeholdersbijeenkomst

2018-2019 - Goedkeuring Mobiliteitsplan Vlaanderen (?)

Het is de ambitie van minister van mobiliteit en openbare werken Ben Weyts om in 2018 het Mobiliteitsplan Vlaanderen af te werken. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt afgestemd op het beleidsplan Ruimte Vlaanderen en op het Vlaams Klimaatbeleid (beide ook in opmaak).

11 januari 2018 - gedachtenwisseling in de commissie MOW met minister Ben Weyts en Filip Boelaert (MOW)

Video

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen in een notendop: 9 doelstellingen gegroepeerd in 5 pijlers en 45 strategische projecten.

20 juli 2018 - Goedkeuring Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Vlaamse Klimaatbeleidplan, voorontwerp decreet Basisbereikbaarheid

Het voorontwerp van het decreet basisbereikbaarheid verwijst naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat onder meer de categorisering van de netwerken bevat. Regionale en lokale mobiliteitsplannen zijn ondergeschikt aan het Mobiliteitsplan Vlaanderen en tegenstrijdige bepalingen in die plannen worden van rechtswege opgeheven.

Overzicht beslissingen op 20/07/2018

26 oktober 2018 - Beleidsbrief Mobiliteit en Openbare Werken

Categorisering van de verschillende netwerken zal een belangrijk onderdeel zijn van het Mobiliteitsplan. In het verleden werd de wegencategorisering vastgelegd in het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997).

Beleidsbrief

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 15 november 2018 gaf minister Weyts aan dat het Mobiliteitsplan er tegen de jaarwisseling zou liggen.

28 februari 2019 - Hoorzitting basisbereikbaarheid commissie MOW Vlaams Parlement

Op vraag van Björn Rzoska (Groen) antwoordt Filip Boelaert (secretaris-generaal departement MOW) dat ernaar gestreefd wordt het Mobiliteitsplan Vlaanderen af te ronden. 

4 april 2019 - De Tijd claimt inzage Mobiliteitsplan Vlaanderen  

Volgens De Tijd ligt een versie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen klaar waarin een kilometerheffing van 0,02 €/km en 0,05 €/km in staan.

 

2019 - Regionale mobiliteitsplannen worden opgestart

September 2019: opstart regionale mobiliteitsplannen

 

Opstart regionaal mobiliteitsplan

November 2019: Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024

In de Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 wordt het Mobiliteitsplan Vlaanderen niet vermeld. De Regionale Mobiliteitsplannen (per vervoerregio) zijn wel opgenomen. Ook voor een aantal deeldomeinen (Fietsbeleidsplan, Verkeersveiligheidsplan, Visie Luchthavens, ...) staan beleidsplannen opgenomen. Opmerkelijk, gezien een aantal beleidsplannen uit andere beleidsdomeinen wel verwijzen naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen (zoals het op 25 oktober 2019 goedgekeurde Luchtbeleidsplan 2030).

In de toelichting bij de beleidsnota op 28/11/2019 stelt minister Peeters dat er een zekere moeheid is bij de stakeholders van het Mobiliteitsplan om verder te werken met wat nu op tafel ligt. Daarom wil ze starten met een nieuwe langetermijnvisie op basis van toekomstverkenners waar het departement MOW aan werkt. Tegen 2022 zou die nieuwe visie moeten opgeleverd worden.

2020: Toekomstverkenning 2050 (of Mobiliteitsvisie 2040?)

Er komt geen Mobiliteitsplan Vlaanderen, maar wel een langetermijnvisie onder de nieuwe naam: Toekomstverkenning 2050. Opdrachthouder is Tomorrowlab en de voorziene oplevering is eind 2020.
Het decreet basisbereikbaarheid werd door middel van een verzameldecreet (principiële goedkeuring 6 maart 2020) aangepast. 
Participatie gebeurt (onder meer) via de website mobiliteitsvisie2040.vlaanderen.be

2021: Mobiliteitsvisie 2040

De strategische visienota werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 juni 2021. Na de zomer en advisering MORA, de Federale Regering en de andere gewesten wordt dit definitief goedgekeurd. Na goedkeuring wordt een roadmap richting 2040 opgesteld.

Meer lezen over de Mobiliteitsvisie 2040

December 2021: visuele samenvattingen Mobiliteitsvisie

Visuele samenvatting personenvervoer

Visuele samenvatting goederenvervoer

 

Meer lezen