Vervoer op maat in basisbereikbaarheid - verslag sessie

05.04.2019

inleider Odette Buntinx, MOW en moderator Peter Thoelen, TreinTramBus

 

Presentaties

Odette Buntinx, MOW: vervoer op maat en de mobiliteitscentrale in het decreet basisbereikbaarheid - presentatie

Dirk De Kort, schepen mobiliteit Brasschaat: buurtbus Brasschaat en intergemeentelijke samenwerking - presentatie 

Marcel Wijnker, Inter: voorstellen en ervaringen voor vervoer op maat voor specifieke doelgroepen - presentatie

Rebecca De Backer, TreinTramBus: ervaringen met en resultaten van co-creatie voor vervoer op maat in de Vlaamse Ardennen - presentatie

Bram Seeuws, autodelen.net: mobipunten voor vervoer op maat in landelijke gebieden - presentatie

Karl Vermaercke, MOW: de mogelijkheden van het taxidecreet voor vervoer op maat - presentatie

 

Verslag

Odette Buntinx (MOW) overloopt de plaats van het vervoer op maat binnen het decreet Basisbereikbaarheid en de rol van de Mobiliteitscentrale daarin. De opdrachtgever voor alle openbaar vervoer is MOW en alles moet gebeuren binnen de middelen die zij ter beschikking stelt, of met middelen die elders gevonden worden. De vervoerregio’s bepalen het aanbod en de tarieven. De Mobiliteitscentrale wordt de uitvoerder.

De Mobiliteitscentrale wordt één loket, waarin op termijn alle informatie van alle systemen van openbaar vervoer terechtkomt. Dat gaat van het financieel beheer en het beheer van de systemen, het contractmanagement, over boekingen, opvolgen van trajecten tot en met facturatie. Ook het doelgroepenvervoer zal hieronder ressorteren. De centrale is gebaseerd op open data en zal via een MaaS-platform werken. Het zal echter niet alleen een app zijn, maar ook fysieke contact mogelijk maken. De centrale kan zich dus ook fysiek op verschillende plekken bevinden.

Dirk de Kort (gemeenteraadslid Brasschaat, Volksvertegenwoordiger CD&V) belicht een aantal realisaties inzake duurzaam vervoer van de gemeente Brasschaat. Zo onder meer een Mobipunt in elke wijk en het stimuleren van fietsdelen. Momenteel kent de gemeente 800 gebruikers (vooral jongeren) van 120 fietsen in een fietsdeelsysteem. Er werd ook gezorgd voor een goede fietsparkinginfrastructuur en degelijk onderhoud ervan. Het gemeentepersoneel werd ook gestimuleerd om meer de fiets te gebruiken. 

De gemeentelijke voertuigen worden buiten de diensturen ook ter beschikking gesteld van inwoners, via de inschakeling ervan in autodeelsystemen. Hiervan maakten vooral ouderen gebruik.
Tenslotte legde gemeente ook een ‘Buurtbus’ in. Het gaat om een voertuig van De Lijn, met een chauffeur van de gemeente. Omliggende gemeenten toonden ook al interesse in dit systeem, om een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, zorgcentra, stations… te verzekeren. De spreker betreurt dat er niet meer concrete praktijkervaring uit de proefprojecten beschikbaar gekomen is.

Marcel Wijnker (Inter) wijst erop dat we bij ‘mensen met een beperking’ niet alleen moeten denken aan blinden of rolstoelgebruikers (of de 4% personen die een erkenning hebben), maar dat iedereen op een bepaald ogenblik fysiek ‘beperkt’ kan zijn in z’n bewegingsvrijheid. Als je het OV toegankelijk wilt maken voor zo veel mogelijk doelgroepen, moet je élke stap in het verplaatsingsproces analyseren op beschikbaarheid en toegankelijkheid: van de thuissituatie, de stoeprand, de halte waar je afstapt, de toegang tot de plek waar je moet zijn. Het komt er op aan om bij het ontwerpen uit te gaan van de zwakste doelgroepen, vanuit verschillende invalshoeken. Vele OV-haltes en mobipunten zijn vandaag voor verschillende doelgroepen niet of moeilijk toegankelijk, leesbaar… Hierrond zouden proefprojecten met duidelijke ambitieniveaus en evaluaties opgestart moeten worden. 

Rebecca De Backer (TreinTramBus) gaf voorbeelden van hoe in een Leader-project in de Vlaamse Ardennen, met name in Ronse, gewerkt werd rond vervoersarmoede: vanuit de optiek ‘vervoersarmoede’ kan ‘vervoer op maat’ zoals het decreet bepaalt, extra vervoersoplossingen bieden. In het project ‘Busje komt zo’ inventariseerden we het bestaande mobiliteitsaanbod in de Vlaamse Ardennen, maakten we een brochure met goede voorbeelden van lokaal vervoersaanbod en hebben we kwetsbare groepen laagdrempelig en persoonlijk informatie geboden. 
Inherent aan het project was dat we dit niet gedaan hebben vanop het kantoor van een studiebureau, maar dat we mét de betrokken doelgroepen gewerkt hebben, in een aantal co-creatietrajecten. De mensen zelf bedachten mogelijke oplossingen voor de geïnventariseerde problemen en werkten de favoriete ideeën verder uit tot test-opstellingen op het terrein.
Duidelijk was dat heel veel mensen behoefte hebben aan laagdrempelige en gemakkelijk toegankelijke informatie. De huidige technologische informatievoorziening (online, apps…) voldoet daar vaak niet aan. Mensen moeten met hun heel persoonlijke vragen ergens terecht kunnen. Vooralsnog blijkt een loketfunctie voor velen de enige manier om daaraan te kunnen voldoen. 

Bram Seeuws (Autodelen.net). De Mobipunten maken verbindingen tussen de verschillende vervoerslagen. Potentieel zijn er 2.600, verspreid over Vlaanderen. Autodel.net en Taxistop willen er 1000 realiseren tegen 2025. Een Mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden (OV, (deel)auto, (deel-fiets…), bij voorkeur aangevuld met extra diensten en met oog voor toegankelijkheid, ruimtelijk optimaal georganiseerd. Rond de Mobipunten werd ook een lerend netwerk opgezet. De lokale besturen zijn de sleutelspelers in de uitrol van mobipunten. Samenwerking met de juiste partners en goede communicatie zijn cruciaal om succes te behalen.

Karl Vemaercke (MOW). Het nieuwe ‘taxidecreet’ wil het ‘Individueel Bezoldigd Personenvervoer’ inschakelen als volwaardige modus in het mobiliteitsbeleid, en het taxivervoer als collectieve modus ook financieel democratiseren. De nieuwe regelgeving creëert 1 vergunning en 1 vervoerderspas voor alle types van taxivervoer (Straattaxi, Standplaatstaxi, Ceremonieel vervoer, OV-taxi). Tarieven zijn vrij te bepalen door de exploitant, maar de gemeente kan via de machtigingen die ze uitreikt wel eigen tarieven opleggen. Het decreet bevat ook de doelstelling naar zero-emissie tegen 2030. 
Er is tevens een concept ‘OV-taxi’ voorzien. Dat is een vergund voertuig voor Individueel Bezoldigd Personenvervoer, dat via de mobiliteitscentrale in het systeem mee ingeschakeld wordt.
 

 

Terug naar plenair gedeelte