3 V's voor de mobiliteit van morgen (Memorandum 2019)

25.06.2018

In mei 2019 zijn er verkiezingen. Er worden vertegenwoordigers gekozen voor de Europese, federale en gewestelijke parlementen. Op basis van deze verkiezingen krijgen we ook een nieuwe federale en Vlaamse regering. Met de 3 V’s in dit memorandum wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit een aanzet geven voor de inhoud van het luik mobiliteit van het regeerakkoord.

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een direct aanspreekpunt voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. Daarbij vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk. We ondersteunen voortrekkers waar mogelijk: inhoudelijk, doorverwijzend in het mobiliteitsveld of als partner in de communicatie of in samenwerkingsverbanden. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vormt bovendien een fysieke plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking tussen partners in de mobiliteitstransitie. Vaak vinden ze aansluiting als lid of Compagnon.

Geen Chinese menukaart

We maken de bewuste keuze geen Chinese menukaart te overhandigen met honderden noodzakelijke maatregelen. Iedereen weet ondertussen wel hoe we onze mobiliteit duurzamer kunnen maken en iedereen heeft wel een favoriet nummer om voorgeschoteld te krijgen. In plaats daarvan zijn we gaan vragen bij onze leden, het mobiliteitsmiddenveld, wat zij nu echt wensen. Het zijn niet zomaar de suggesties van de chef, maar deze speerpunten zijn noodzakelijk voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. We plaatsen deze speerpunten in een kader dat internationaal  aanvaard is om tot duurzame mobiliteit te komen, in Vlaanderen wordt soms verwezen naar de 3 V’s: Verminderen, Verschuiven en Verschonen.

Verminderen

 

Door een goede ruimtelijke ordening en locatiebeleid, namelijk inzetten op nabijheid en het mengen van functies kunnen heel wat kilometers vermeden worden. Hierdoor wordt de verplaatsingsweerstand om verplaatsingen te voet of per fiets te doen kleiner.

Een goede publieke ruimte is meer dan het platform voor verplaatsingen, maar ook het platform bij uitstek om te winkelen, te spelen en voor sociaal contact. Het is niet meer nodig je ver te verplaatsen om te genieten van je omgeving. Vlaanderen ondersteunt dit door de samenhang tussen ruimte en mobiliteit te versterken.

Verschuiven

 

We streven naar een verschuiving van de auto naar meer duurzame vervoermiddelen. Het STOP-principe is de leidraad voor het realiseren van die modal shift in het personenvervoer. Stappers, trappers, openbaar en gemeenschappelijk personenvervoer zijn, in die volgorde, de te verkiezen vormen van verplaatsing om tot een duurzame mobiliteit te komen. Ook het beleid dient deze vormen van mobiliteit maximaal te ondersteunen om tot een duurzame mobiliteit te komen.

Veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers is een eerste vereiste om mensen te overtuigen om maximaal te kiezen voor de meest duurzame vervoermiddelen. Het aanbod openbaar vervoer in en rond de stedelijke kernen moet voldoende hoog en kwalitatief zijn om een competitief alternatief te zijn. Kwalitatief openbaar vervoer heeft nood aan een efficiënte toevoer van reizigers in een gelaagd vervoersnet. In het concept basisbereikbaarheid is het vervoer op maat de grondlaag van het openbaarvervoerssysteem. Autodelen is daarin een essentiële schakel. Een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende duurzame vervoersmiddelen (intermodaliteit) verhoogt de concurrentiekracht van elk van die modi. Hierdoor wordt het mogelijk flexibel van de ene modus op de andere over te stappen.

Verschonen

 

De auto heeft nog steeds een prominente plaats in ons hedendaags verplaatsingssysteem. Voor een aantal verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest aangewezen vervoermiddel: verplaatsingen op middellange en lange afstanden waarvoor er geen degelijk alternatief bestaat doordat de bestemming te afgelegen is. Voor die verplaatsingen zetten we in op minder vervuilende technologieën. 

We verschonen het individueel gemotoriseerd verkeer door de impact ervan te kwantificeren en er een kostenplaatje aan te koppelen (‘de vervuiler betaalt’).

Contact

Voor vragen of bijkomende informatie over dit memorandum, contacteer onze beleidsmedewerker:
Miguel Vertriest 
09/331.59.12 
[email protected]